Polityka KYC / AML platform finansowych Zibb

Polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy. Legalizacja dochodów z przestępstwa polega na ukrywaniu nielegalnego źródła funduszy poprzez zamianę ich na gotówkę lub inwestycje, które wydają się legalne.

Polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy (zwana dalej „Polityką AML / KYC”) ma na celu zapobieganie i zmniejszanie potencjalnego ryzyka Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zibb (ZIBB OÜ / 16067992), zwana dalej „Zibb Company”, bycia zaangażowaną w jakąkolwiek nielegalną działalność.

Zgodnie z przepisami międzynarodowymi i lokalnymi firma Zibb wdraża skuteczne procedury wewnętrzne i mechanizmy zapobiegające praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu, handlowi narkotykami i ludźmi, proliferacji broni masowego rażenia, korupcji i łapówkarstwu oraz reagowaniu na wszelkie podejrzane działania Użytkowników.

Zibb Company przestrzega następujących zasad:

 • nie nawiązywać relacji biznesowych z przestępcami i / lub terrorystami;
 • nie przetwarzać transakcji, które są wynikiem działalności przestępczej i / lub terrorystycznej;
 • nie przyczyniać się do żadnych transakcji związanych z działalnością przestępczą i / lub terrorystyczną.

System Zibb ustanawia własne procedury weryfikacyjne w ramach standardów przeciwdziałania praniu pieniędzy – zasady „Poznaj swojego klienta”.

Polityka AML / KYC obejmuje procedurę weryfikacji, monitorowanie transakcji i ocenę ryzyka.

Jednym z międzynarodowych standardów zapobiegania nielegalnej działalności jest badanie due diligence klienta („CDD”). W tym celu Zibb Company wdraża procedury weryfikacyjne o wysokich standardach przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Procedura identyfikacji Zibb Company wymaga od Użytkownika dostarczenia wiarygodnych, niezależnych dokumentów źródłowych, danych lub informacji (na przykład dowód osobisty, paszport międzynarodowy, wyciąg bankowy). W tym celu Zibb Company zastrzega sobie prawo do gromadzenia danych identyfikacyjnych użytkownika w celu przestrzegania Polityki AML / KYC.

Zibb Company podejmie kroki w celu weryfikacji autentyczności dokumentów i informacji dostarczonych przez Użytkowników. Wykorzystane zostaną wszystkie prawne metody podwójnego sprawdzania informacji o tożsamości, a Zibb Company zastrzega sobie prawo do zbadania niektórych Użytkowników, którzy zostali zidentyfikowani jako niebezpieczni lub podejrzani.

Zibb Company zastrzega sobie prawo do bieżącej weryfikacji tożsamości Użytkownika, zwłaszcza gdy zmieniły się jego dane identyfikacyjne lub jego działalność wydawała się podejrzana (nietypowa dla danego Użytkownika). Ponadto firma Zibb zastrzega sobie prawo do żądania od Użytkowników aktualnych dokumentów, nawet jeśli zostały one uwierzytelnione w przeszłości. Firma Zibb może również zażądać przedstawienia innego dokumentu identyfikującego Użytkownika: wyciągu bankowego lub rachunku za media nie starsze niż 3 miesiące, który zawiera imię i nazwisko Użytkownika oraz jego rzeczywiste miejsce zamieszkania.

Informacje identyfikujące użytkownika będą gromadzone, przechowywane, udostępniane i chronione ściśle zgodnie z Polityką prywatności Zibb Company i powiązanymi zasadami.

Zibb Company po potwierdzeniu tożsamości użytkownika może zrzec się potencjalnej odpowiedzialności prawnej w sytuacji, gdy usługi firmy są wykorzystywane do prowadzenia nielegalnych działań.

Użytkownicy, którzy zamierzają korzystać z kart płatniczych w celu korzystania z usług, muszą przejść weryfikację karty zgodnie z instrukcjami dostępnymi na stronach internetowych systemu Zibb.

Zibb Company zapewnia skuteczne wdrażanie i egzekwowanie polityk AML / KYC w zakresie przeciwdziałania legalizacji dochodów, w tym praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, między innymi (ale nie ograniczając się) następującymi metodami:

Zbieranie informacji identyfikujących użytkownika.

Tworzenie i aktualizacja wewnętrznych zasad i procedury wypełniania, przeglądania, przesyłania i przechowywania wszystkich raportów i zapisów wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa.

Monitorowanie transakcje i badanie wszelkich znaczących odchyleń od normalnych działań.

Regularna aktualizacja oceny ryzyka.

Dostarczanie organom ścigania informacji potrzebnych im do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa.

W odniesieniu do polityki AML / KYC Zibb Company będzie monitorować wszystkie transakcje i zastrzega sobie prawo do:

 • żądania od Użytkownika wszelkich dodatkowych informacji i dokumentów w przypadku dokonywania przez niego podejrzanych transakcji;
 • zawiesić lub zamknąć konto Użytkownika, jeśli Zibb Company ma uzasadnione podejrzenie, że taki Użytkownik angażuje się w nielegalną działalność.

Powyższa lista nie jest wyczerpująca, a Zibb Company będzie codziennie monitorować transakcje użytkowników, aby określić, czy należy je postrzegać jako podejrzane, czy też należy je rozpatrywać w dobrej wierze.

Zibb Company, zgodnie z wymogami międzynarodowymi, stosuje praktykę oceny ryzyka w celu zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Stosując praktyki oceny ryzyka w celu zwalczania prania pieniędzy, Zibb Company zapewnia, że ​​środki zapobiegające praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu lub je ograniczające są współmierne do zidentyfikowanego ryzyka.

Odpowiedzialnym za przestrzeganie Polityki AML jest pracownikiem Zibb Company, wśród obowiązków którego jest przestrzeganie zgodności z przepisami AML. Mianowicie:

 • zbieranie danych identyfikacyjnych Użytkowników;
 • tworzenie i aktualizowanie wewnętrznych polityk i procedur dotyczących pisania, przeglądania, składania i przechowywania wszystkich raportów wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa i regulacje;
 • monitorowanie transakcji i analiza wszelkich istotnych odchyleń od normalnej działalności Użytkowników;
 • wdrożenie systemu zarządzania informacją do przechowywania i wyszukiwania dokumentów, plików, formularzy i logów;
 • regularna aktualizacja oceny ryzyka.

Specjalista ds. zgodności z polityką przeciwdziałania praniu pieniędzy ma prawo wchodzić w interakcje z organami ścigania zaangażowanymi w zapobieganie praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i innym nielegalnym działaniom.

Monitorowanie

Monitorowanie sektora finansowego Użytkownika i analiza uzyskanych danych to także narzędzie do oceny ryzyka i wykrywania podejrzanych transakcji. Jeśli istnieje podejrzenie prania pieniędzy, Zibb Company monitoruje wszystkie transakcje i zastrzega sobie prawo do:

 • zgłaszać podejrzane transakcje odpowiednim organom ścigania;
 • poprosić Użytkownika o podanie dodatkowych informacji i dokumentów;
 • zawiesić lub zamknąć konto Użytkownika.

Powyższa lista nie jest wyczerpująca. Specjalista ds. zgodności z polityką przeciwdziałania praniu pieniędzy codziennie monitoruje transakcje Użytkowników, aby określić, czy należy je zgłosić i uznać za podejrzane.

Ocena ryzyka

Zgodnie z międzynarodowymi wymogami Zibb Company stosuje podejście oparte na ryzyku do zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Zatem działania mające na celu zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu są współmierne do zidentyfikowanych zagrożeń. Pozwala to na efektywną alokację zasobów: są one wykorzystywane zgodnie z priorytetami, największą wagę przywiązuje się do największych ryzyk.